video

Underwater USD507366(s).

https://en.wikipedia.org/wiki/Headlamp

https://en.wikipedia.org/wiki/Headlamp_(outdoor)

https://en.wikipedia.org/wiki/Headlamp_washer

Amazon.com: key flashlights

key flashlight | eBay

LED Light Key Chains | eBay

Custom Flashlight Keychains | Promotional Key Lights